Rekeninghouder:
Door middel van deze inschrijving machtigt de voornoemde rekeninghouder S.V. Aequitas het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bankrekening af te schrijven. Het betreft een jaarlijkse onherroepelijke machtiging. Het bedrag van € 15,00 zal ieder jaar in maart van het betreffende collegejaar worden afgeschreven. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient voor 1 juli van dat collegejaar te geschieden. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan S.V. Aequitas.

Algemene voorwaarden:

- Prijswijzigingen voorbehouden. Deze zullen tijdig bekend worden gemaakt.

- Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van de student aan derden worden verstrekt.

- U ontvangt ter bevestiging van uw aanmelding een bewijs van ontvangst van uw aanmelding.

- U bent verplicht tot het betalen van één jaar lidmaatschap, ook bij eerdere opzegging.

- In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur.Door te verzenden gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.